Skip to main content
Loading

РИОСВ град Перник

Име на фирма: 
Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Перник

Регионален орган на Министерство на околната среда и водите. С Правилника за устройството и дейността на  Регионалните инспекции по околната среда и водите ( ДВ бр.65/2004г.; ДВ бр.103 от 29.12.2009г.) издаден от Министъра на околната среда и водите се уреждат устройството, функциите и  организацията на дейността на Регионалните инспекции.

РИОСВ - Перник провежда държавната политика на регионално равнище (чл. 14 от Закона за опазване на околната среда) с предмет на дейност в областите:

- Опазване на въздуха, водите, почвите и защитата им от замърсяване и увреждане. 

  • екологосъобразно използване на подземните богатства, земните недра и опазването им.
  • изработване по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда.
  • управление на отпадъците по екологично съобразен начин.
  • опазване на биологичното разнообразие и защитените територии.
  • събиране, обработване и предоставяне на информация за състоянието въздуха, водите, почвите.
  • работа по Националните програми.
  • опазване на водни обекти от замърсяване.
  • комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.
  • управление на риска.
  • оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения.

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите - Перник, осъществява своята  дейност на територията на Пернишка и Кюстендилска област. Обхванати са общини: Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен, Ковачевци, Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Невестино, Бобошево и Трекляно с общ брой на населените места - 353.

В своята дейност РИОСВ - Перник има регулиращи, контролни и информационни функции, обхващайки територия с обща площ 5476,30 кв. км и население 312 366 жители.

Структура и служители 

Инспекцията е структурирана в три отдела:

1. "Управление на финансите и човешките ресурси, административно, правно и информационно обслужване, връзки с обществеността"
2. "Опазване чистотата на въздуха, водите, почвите, земните недра и управление на отпадъците "
3. "Превантивна дейност, КПКЗ, биологично разнообразие и защитени територии".

гр. Перник 2304, ул. "Бл. Гебрев" № 15, ет. 1

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 26.6004" N, 23° 5' 57.6816" E
Javascript is required to view this map.

Справочник на град ПерникБЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Перник се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!