Skip to main content

Loading

Данъчно-осигурителен календар - 05.08.2013 - 18.08.2013

Данъчно-осигурителен календар - 05.08.2013 - 11.08.2013
• Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
10 август 2013
(Първият работен ден след 10 август 2013г. е 12 август 2013г.)
• Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Юли 2013 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
10 август 2013
(Първият работен ден след 10 август 2013г. е 12 август 2013г.)
• Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съ общителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
10 август 2013
(Първият работен ден след 10 август 2013г. е 12 август 2013г.)
Данъчно-осигурителен календар - 12.08.2013 - 18.08.2013
• Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период - месец юли.
14 август 2013
• Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за юли 2013 г.
14 август 2013
• Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец юли 2013 г.
14 август 2013
• Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли.
14 август 2013
• Месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
15 август 2013
• Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли
15 август 2013
• Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец юли
15 август 2013