Skip to main content

Loading

Данъчно-осигурителен календар - 08.10.2012 - 21.10.2012

Данъчно-осигурителен календар - 08.10.2012 - 14.10.2012
• Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
10 октомври 2012
• Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Септември 2012 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.
10 октомври 2012
• Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни вноски върху изплатените възнаграждения през Септември 2012 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения.
10 октомври 2012
• Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Септември 2012 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии" и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
10 октомври 2012
• Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Септември 2012 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
10 октомври 2012
• Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Септември 2012 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.
10 октомври 2012
• Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху изплатените възнаграждения през Септември 2012 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения.
10 октомври 2012
• Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Септември 2012 г. са били във временна нер аботоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ .
10 октомври 2012
• Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Септември 2012 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 октомври 2012
• Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Септември 2012 г.
10 октомври 2012
• Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
10 октомври 2012
• Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месе ц август за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.
10 октомври 2012
• Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Септември 2012г.
10 октомври 2012
• Внасяне на отнасящите се за месец Септември 2012 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии" за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи; съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.

10 октомври 2012
• Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец септември 2011 г.
10 октомври 2012
• Подаване на справка-дек ларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември.
14 октомври 2012
(Първият работен ден след 14 октомври 2012г. е 15 октомври 2012г.)
• Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период - месец септември.
14 октомври 2012
(Първият работен ден след 14 октомври 2012г. е 15 октомври 2012г.)
Данъчно-осигурителен календар - 15.10.2012 - 21.10.2012
• Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на 2012 г. от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка.
15 окто мври 2012
• Внасяне на данъка върху приходите за месец септември от бюджетните предприятия.
15 октомври 2012
• Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец септември
15 октомври 2012
• Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за трето тримесечие на 2012 г. от лицето, придобило дохода.
15 октомври 2012
• Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.
15 октомври 2012
• Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
15 октомври 2012
• Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
15 октомври 2012
• Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец септември.
15 октомври 2012
• Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец септември: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
15 октомври 2012
• Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември
15 октомври 2012
• Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Септември 2012 г.
(първият работен ден след 20 Октомври 2012 г. е 22 Октомври 2012 г.)

20 октомври 2012
(Първият работен ден след 20 октомври 2012г. е 22 октомври 2012г.)
• Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък
20 октомври 2012
(Първият работен ден след 20 октомври 2012г. е 22 октомври 2012г.)
• Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Септември 2012 г. (първият работен ден след 20 Ок томври 2012 г. е 22 Октомври 2012 г.)

20 октомври 2012
(Първият работен ден след 20 октомври 2012г. е 22 октомври 2012г.)
• Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
20 октомври 2012
(Първият работен ден след 20 октомври 2012г. е 22 октомври 2012г.)