Skip to main content

Loading

Данъчно-осигурителен календар - 22.07.2013 до 04.08.2013

Данъчно-осигурителен календар - 22.07.2013 - 28.07.2013
• Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
25 юли 2013
• Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец Юни 2013 г. задължителни осигурителни вноски.
25 юли 2013
• Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови правоотношения.
25 юли 2013
• Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец юни са направени само частични плащания.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, вкл ючително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Юни 2013 г., отнасящи се за труд положен през месец Май 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Юни 2013 г., отнасящи се за труд положен преди месец Май 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители), когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху ненач ислени през месец Юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Юни 2013 г., отнасящи се за труд положен през месец Май 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Юни 2013 г., отнасящи се за труд положен преди месец Май 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец Юни 2013 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец Юни 2013 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване - лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейнос т, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица, които през месец Юни 2013 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец Юни 2013 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец Май 2013 г., които са начислени или изплатени след 25 Юни 2013 г.

25 юли 2013
• Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди Май 2013 г., които са начислени или изплатени през месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец Юни 2013г.
25 юли 2013
• Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22,от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от 1 юни 2013 г.
25 юли 2013
• Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Юни 2013 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
25 юли 2013
• Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец Юни 2013 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ - изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
25 юли 2013
• Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Юни 2013 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени н а основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, отнасящи се за месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, отнасящи се за месец Юни 2013 г.
25 юли 2013
• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии" и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Юни 2013 г.:
- лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Зако на за Министерството на вътрешните работи.

25 юли 2013
Данъчно-осигурителен календар - 29.07.2013 - 04.08.2013
• Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
31 юли 2013
• Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на 2013 г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
31 юли 2013
• Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за трето тримесечие на 2013 г.
31 юли 2013
• Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за второ тримесечие.
31 юли 2013
• Деклариране на дължимите, но невнесени към 31 декември 2012 г. данъци при източника.
31 юли 2013
• Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второто тримесечие на 2013 г. и подав ане на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
31 юли 2013
• Деклариране на дължимите, но невнесени към 31 декември 2012 г. авансов данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и окончателен данък по глава шеста от ЗДДФЛ.
31 юли 2013