Skip to main content

Loading

Данъчно-осигурителен календар - 24.02.2014 - 02.03.2014

• Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец януари са направени само частични плащания.
25 февруари 2014
• Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови правоотношения.
25 февруари 2014
• Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември 2013г. на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.
25 февруари 2014
• Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
28 февруари 2014