Skip to main content

Loading

Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото

Избор на изпълнител на комплекс от дейности по проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Извършване на Функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; Обособена позиция № 2 - Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в общинската администрация на община Перник; Обособена позиция № 3 – Повишаване капацитета на служителите на общинската администрация за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на техните функции
Описание: Предметът на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., обособен в следните позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Извършване на Функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; 2. Обособена позиция № 2 - Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в общинската администрация на община Перник; 3. Обособена позиция № 3 – Повишаване капацитета на служителите на общинската администрация за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на техните функции. Целта на настоящата поръчка е да се осигурят качествени и ефективни експертни услуги свързани с извършване на анализи, проучвания, разработване на документи по проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-11-51/08.11.2012 г.“ по Оперативна Програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски социален фонд. 

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2013 16:30

Документ: Обявление за обществена поръчка (543148)
Възложител: Община Перник 
Получен на: 28-05-2013 
Преписка: 00589-2013-0008 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП

http://pernik.bg/documents?id=1952