Skip to main content

Loading

Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (543155)
Възложител: Община Перник 
Получен на: 28-05-2013 
Преписка: 00589-2013-0009 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на изпълнител на дейности по проект „«Повишаване на професионалната компетентност на служителите на общинска администрация Перник за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията», приоритетна ос ІІ «Управление на човешките ресурси», подприоритет 2.2. «Компетентна и ефективна дър-жавна администрация», бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, Договор за БФП № А12-22-29/18.04.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Обучение по „Административно право и осъществяване на ефективен контрол по установяване и прилагане на административните режими”; Обособена позиция № 2 - Обучение по „Изграждане на практически умения за извършване на анализи, за аргументиране и убеждаване”.
Описание: Предмета на настоящата обществена поръчка е Избор на изпълнител на дейности по проект „«Повишаване на професионалната компетентност на служителите на общинска администрация Перник за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията», приоритетна ос ІІ «Управление на човешките ресурси», подприоритет 2.2. «Компетентна и ефективна държавна администрация», бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, Договор за БФП № А12-22-29/18.04.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Обучение по „Административно право и осъществяване на ефективен контрол по установяване и прилагане на административните режими”; Обособена позиция № 2 - Обучение по „Изграждане на практически умения за извършване на анализи, за аргументиране и убеждаване”. 
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2013 16:30

http://pernik.bg/documents?id=1953