Skip to main content

Loading

ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за индустриални отпадъци”

Във връзка с чл.97, ал.2 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до документацията за доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за индустриални отпадъци” в индустриалната зона на гр. Перник с възложител „Стомана Индъстри” АДДокументацията по горепосоченото инвестиционно намерение е на разположение на обществеността в продължение на 30 дни, всеки работен ден в периода от 27.05. до 25.06.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.
В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

http://pernik.bg/documents?id=1947