Skip to main content

Loading

Проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране

Предмета на настоящата обществена поръчка е за инженеринг (проектиране и строителство - жълта книга FIDIC) на \"Завод за сепариране и компостиране\", като част от регионалната система за управление на отпадъци - регион Перник\". Изпълнителя ще трябва да извърши всички дейности по проектирането и строителството на Завод за сепариране и компостиране на БО,регион Перник,а именно - изготвяне на работен проект, указания за въвеждане в експлоатация и отчет за въвеждане в експлоатация, инструкции за изпълнение и поддръжка, изпълнение на СМР, доставка и монтаж на машини и оборудване, обучение на персонала, преходен експлоатационен период на инсталацията, доставка и монтаж на резервни части, сервизни проверки през гаранционния срок. 
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/04/2013 16:30

Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (525397)
Възложител: Община Перник 
Получен на: 25-02-2013 
Преписка: 00589-2013-0005 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: \"Проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране\"

http://pernik.bg/documents?id=1949