Skip to main content

Loading

Топлофикация Перник променя цените

Във връзка с Решение № Ц- 024 от 29.07.2013г. на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/, с което считано от 01.08.2013г. се утвърждават пределни цени на топлинната енергия и се определят цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи по комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвращаемост на капитала" и протоколно решение № 6 на Съвета на директорите на „Топлофикация - Перник" АД
Със Заповед № 301 от 01.08.2013г., „Топлофикация-Перник" АД

ОБЯВЯВА:
І. Считано от 01.08.2013г. следните утвърдени пределни цени на топлинната енергия и определената преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, както следва :
1. Преференциална цена на електрическа енергия, без ДДС- 137.78лв/МВтч, в т.ч.:
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия - 120.78лв/МВтч.
- добавка по чл.33, ал.3 от Закона за енергетика - 17.00лв/МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, без ДДС - 84.50лв/МВтч.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС - 77.91лв/МВтч.
ІІ. Утвърждава следните продажни цени, които „Топлофикация-Перник"АД ще прилага за следващия ценови период от регулаторния период, а именно:
1. Преференциална цена на електрическа енергия, без ДДС - 137.78 лв/МВтч, в т.ч.:
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия - 120.78лв/МВтч.
- добавка по чл.33, ал.3 от Закона за енергетика - 17.00лв/МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, без ДДС - 84.50лв/МВтч.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода/ за битови нужди/ без ДДС - 77.91лв/МВтч.
ІІІ. С оглед икономическата обстановка, понижените доходи на населението, и с цел повишаване събираемостта на задълженията за топлоенергия от клиентите за битови нужди:
„Топлофикация - Перник" АД обявява и следните отстъпки само за клиенти за битови нужди:
- За клиенти без просрочени задължения - 13.7%;
- За клиенти с просрочени задължения до 6 (шест) месеца назад - 3.7%;
Отстъпките не се прилагат при клиенти с просрочени задължения, за които са образувани съдебни и изпълнителни производства, както и при такива с т.нар. „блокирана сметка", т.е. подготвени за образуване на съдебно производство.