Skip to main content

Loading

Упражняване на авторски надзор за изпълнение на проект

Упражняване на авторски надзор за изпълнение на проект “Подобряване на туристическа атракция “Средновековна крепост Кракра Пернишки” и свързаната с нея инфраструктура по ОП “Регионално Развитие” (2007-2013) Договаряне на условията на договора за осъществяване на авторски надзор съгласно разпоредбите на чл.162 от ЗУТ.

Обявление за обществена поръчка

Документ: Решение (533762)
Възложител: Община Перник 
Получен на: 01-04-2013 
Преписка: 00589-2013-0006 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

http://pernik.bg/documents?id=1950